Portál veřejné správy

Zápis OV04285271

Obchodní jménoJosef Škrkoň - Techplast, a.s.
RubrikaOznámení
IČO25945017
Sídloč.ev. 13, 560 02 Rybník
Publikováno09. 11. 2020
Značka OVOV04285271
Společnost Josef Škrkoň - Techplast, a.s., č.ev. 13, 560 02 Rybník, IČO: 25945017, uložila do sbírky listin obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, projekt fúze sloučením, podle něhož dojde k fúzi společnosti Nástrojárna M M, s.r.o., Svitavská 1517/64, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 25944924, jako zanikající, sloučením se společností Josef Škrkoň - Techplast, a.s., jako nástupnickou. Společnost upozorňuje věřitele na jejich práva podle §35 a násl. z.č. 125/2008, zejména že věřitelé, pokud přihlásí pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obch. rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, a pokud nemohou požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Nedojde-li mezi věřitelem a nástupnickou společností k dohodě o zajištění, rozhodne o něm soud. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Práva držitelů dluhopisů se nemění. Společnost upozorňuje akcionáře na jejich práva podle §118, 119 a 131 z.č. 125/2008, zejména že akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti 1 měsíc před podáním návrhu na zápis fúze do obch. rejstříku do projektu fúze a účetních závěrek zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a obdržet bezplatně jejich výpis či opis. Dále má akcionář nebo společně akcionáři nástupnické společnosti, jako vlastníci akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% upsaného základního kapitálu, právo požádat představenstvo nástupnické společnosti o svolání valné hromady ke schválení fúze sloučením do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení. OV04285271-20201109